Spiskove plemića novouvedenih (od 2013 do danas) u pravo pogledajte ovdje: Bosanski vitezovi, baroni, grofovi, vojvode, kao i Ilirsko plemstvo.

JAVNI POZIV ZA UPIS U REGISTAR PLEMIĆKIH PRAVA NA ZEMLJI

ŠTA JE REGISTAR PLEMIĆKIH PRAVA?

U najkraćem, Registar plemićkih prava ili Registar plemstva je evidencija živih imovinskih i dr. plemićkih prava uvedenih od samog početka suvereniteta Bosne u XII v., a koja se nikad nisu ugasila jer je došlo do prisilne uzurpacije suvereniteta oružanom okupacijom s višestukim regicidom - prvi put 1527 g. formiranjem prve okupacione administracije Eyaleta Bosna. Potom se ta uzurpacija nastavila prenosima dogovorno i to uvijek na međunarodnim konferencijama, tj. na međunarodnopravno ispravan način. Time nije nastupila ni zastara plemićkih i dr. prava uključujući pravo na nepokretnosti. Pri tom je važno znati da je tzv. društvena svojina, koja učestvuje sa preko 60% u ukupnim teritorijalnim interesima Bosne (Bosne i Hercegovine), ustvari tek sofizam za Kraljevsko zemljište (eng. Royal Lands) što je međunarodnopravna kategorija koja obuhvata cjelokupnu teritorijalnu svojinu nekog suverenog monarha: sve nepokretnosti i pokretnosti, bilo da su samostalno unešene u ukupnu masu ili proistekle iz eksploatacije obuhvaćenih nepokretnosti.

NjV dr. Omerbašić postavio je pretenziju na, a potom u međunarodnopravno propisanoj proceduri i preuzeo, suverenitet od rimskog pape koji je bio uzurpator suvereniteta po osnovu lažnog testamenta princeze Katarine Kosača ud. Kotromanić (a koji testament ne važi). Bosnu su u međuvremenu rimske pape rentale stranim okupacionim silama za ogromne svote koje su papama isplaćivane avansno kao i u učešću od okupacione dobiti. Temeljem prenosa suvereniteta na dr. Omerbašića, i nasljednici drugih vlasnika imovine uzurpirane im od vremena prve okupacije stiču pravo na povrat te imovine. Pri tom treba znati da, po odredbama međunarodnog prava, za svaku zemlju bez obzira je li monarhija ili nije, nosilac rojalističkog prava na suverenitet - u ovom slučaju NjV dr. Omerbašić - ujedno predstavlja i vrhovni autoritet za pitanja u oblasti imovinsko-pravnih odnosa proistekla iz dinastičkog i plemićkih prava.

Stoga u cilju kompletiranja baze podataka o živim pravima na plemićku imovinu u Pravoj Bosni (bivša BiH i njeni teritorijalni i dr. interesi), NjV poziva nasljednike uzurpiranih plemićkih prava, da popunjavanjem donjeg obrasca izvrše zvaničnu prijavu i time podnesu zahtjev za oživljavanje prava na upis udjela u tzv. društvenoj imovini. Ovdje treba spomenuti da otomanske tapije ne predstavljaju osnov za restituciju u Bosni jer su bile dokaz posjeda (koji se vrlo često mijenjao, uglavnom s oficira na oficira kao nagrada za vjernost) a nikad vlasništva, koje je u zemlji uzurpiranog suvereniteta ("nadvlasništva nad svom imovinom") bilo isključivo u rukama sultana. Posljedično, radi te nemogućnosti da tapijski posjednici ostvare trajnost - sve restitucije osim one po pretenziji NjV su međunarodnopravno ništave i "važe" tek do neke naredne neprilike u kojoj bi (ratovima, okupacijama ili diktaturama) iscrpljivanom narodu u nekoj novoj "agrarnoj reformi" neko opet pretumbao ukupnu imovinsku masu... Više informacija o pravnom osnovu za upis u Registar možete saznati iz Ustavnih akata.

UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANJE U REGISTAR

U prijavi unesite što tačnije i detaljnije opisne podatke. Ako imate pisane i/ili grafičke dokaze plemićkog prava vašeg roda, iste dostavite na dole opisan način putem emaila. Ovo mogu biti scanovi povelja, grafički ili digitalni prikazi vašeg porodičnog stabla, te ostale informacije vezane za ostvarivanje prava na povrat imovine po osnovu plemićkih prava. Svi prilozi moraju biti isključivo iz nezavisnih izvora, kao što su: imovinsko-pravni dokumenti, istorijske knjige, recenzirani naučni radovi, matične knjige i dr. sudski registri, evidencije vlada i uprava, itd.  Grbovnici ne čine isključivi dokaz plemićkog prava. Takođe, plemićko pravo stečeno 1527 i kasnije u Bosni može se priznati samo ako ne postoji preklapanje s istim pravom (na većinom isti posjed) od prije 1527 i nosilac prava prihvata isključivo bosanski suvereni sistem gradacije plemstva (npr. grof umjesto beg, baron umjesto aga, itd.). Plemićka prava u Kraljevini ostvarena 1527 i nakon ovog datuma restitucije ne mogu ni svojim ukupnim brojem titula niti svojim ukupnim teritorijalnim zahvatom preći 50% ukupnih plemićkih prava na nivou Kraljevine.

Važno: nakon što unesete plemićka prava u Registar, zabilježite URL adresu svog unosa na kojoj ćete moći naknadno mijenjati odnosno dopunjavati svoj unos. Čuvajte URL adresu svog unosa na sigurnom. Za detaljno uputstva o načinu slanja priloga vidite dodatne napomene ispod.

  NAPOMENE

  Priloge šaljite kao scan u PDF formatu na email adresu registar@royalfamily.ba, s email adrese koju ste koristili kod unosa u Registar. U poruci navedite ime i kontakt nosioca plemićkog prava, kao i svoje ime i kontakt ako ste opunomoćenik. Za istinitost unosa i autentičnost priloga odgovara podnosilac.

  Prilozi se dijele na dvije kategorije:  PRIMARNI - originali ili ovjerene fotokopije/prevodi ovlaštenog sudskog tumača: povelja, ugovora, povjerljivih dokumenata neke vlade sa isteklim rokom tajnosti, izvoda iz matičnih knjiga i sl. registara vlasništva;  SEKUNDARNI - dijelovi recenziranih istorijskih knjiga (osim udžbenika i skripata) koji se odnose na pravo koje se upisuje u Registar, recenzirani naučni radovi, porodična stabla izrađena u okviru naučnih studija (ili namjenski za vaš rod ako je stablo izradio priznati autoritet za istoriju i heraldiku sa kojim nosilac prava nije u srodstvu niti je ikada bio u braku), ažurirane katastarske skice ili dr. službeni ažurirani geografski prikazi teritorijalnih aspekata plemićkog prava sa naznačenim teritorijama na koja/e plemićki rod čije se pravo upisuje/traži polaže pravo (osim vodenih površina-akvatorija, koje sve i uvijek pripadaju Kruni tj. državi). Grbovnici nisu samostalan dokaz u postupku oživljavanja plemićkog prava, već isključivo dodatak gore navedenim izvorima.

  Privatnost podnesenih informacija (ličnih podataka i sadržaja unosa u Registar) je zagarantovana. Podnesene informacije se ni pod kojim okolnostima i ni na koji način ne dijele s trećim stranama, a budući da je Bosanska Kraljevska Porodica iznad i izvan svih jurisdikcija - ni s bilo kojim segmentom vlasti (međunarodnopravno bivše) Bosne i Hercegovine.

  Rok za upis ne postoji, ali se ažuriranje Registra radi utvrđivanja preklapanja prava vrši svakih 3-5 godina. Za upis u Registar se ne naplaćuje naknada.

  NAPOMENA ZA PRAVNE OPUNOMOĆENIKE: original ili ovjerenu fotokopiju (ili prevod ovlaštenog sudskog tumača ako je original sročen na stranom jeziku) svoje punomoći dostaviti poštom na adresu: Bosanska Kraljevska Porodica - Vijeće za plemićka prava. poštanski pretinac br. 1, Sarajevo

ekologija.org

Earthquake prediction & monitoring
Quake Forecast: www.seismo.infoYellow Pages Bosnia


web analytics